چهارشنبه 30 مهر 1399 _ 04 ربيع الأول 1442 _ 21 اکتبر 2020
فارسی | English
  فرم ها و اطلاعات مربوط به اعضای هیات علمی
پایگاه های اعتبار سنجی مجلات پژوهشی
     پایگاه مجلات نمایه شده در https://jcr-clarivate-com.ezp.semantak.com                       JCR    
پایگاه مجلات نمایه شده در https://jcr.isc.gov.ir                                                               ISC
پایگاه مجلات معتبر وزارتین                                      http://irisweb.ir/index.php?gsmp=3-fa
پایگاه مجلات  https://mjl.clarivate.com/home                                                             ISI
نشريات علوم پزشكي                                                                                irisweb.ir//:https

فرم تمدید قرارداد پیمانی
فرم جدید درخواست ترفیع پایه

 

شیوه نامه چاپ کتاب:
فرم ارزیابی کتاب توسط گروه آموزشی
آیین نامه نشر
فرآیند چاپ
فرم 1 ارزیابی تالیف کتاب (جدید)
فرم 2 ارزیابی ترجمه کتاب
فرم 3 درخواست ترجمه کتاب
فرم 4 داوری سوم


شیوه نامه و فرم های ارتقا و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی:


فرم شماره 1 تبدیل وضعیت
جدیدترین فرم کاربرگ مربوط به تبدیل وضعیت
جدیدترین فرم كاربرگ ب مربوط به ارتقا مرتبه علمی
جدول شماره 5ـ حداقل امتياز لازم جهت تبديل وضعيت اعضاي هيأت علمي
کاربرگ شماره 1 رسمی آزمایشی
کاربرگ شماره 1 رسمی قطعی
کاربرگ ج، رسمی آزمایشی
کاربرگ ج، رسمی قطعی

گزارش نامه علمی متقاضی رسمی قطعی
گزارش‌نامه علمی (شناسنامه) عضو هيات­ علمي آموزشي متقاضی رسمی آزمایشی
صورتجلسه كميسيون فرهنگي درخصوص ارتقاي مرتبه (کاربرگ ب، ماده یک)
گزارش‌نامه علمی (شناسنامه) عضو هيات­ علمي آموزشي متقاضی ارتقا مرتبه
شیوه نامه ارتقا


شیوه نامه فرصت مطالعاتی:

صفحه یک
صفحه دو
صفحه سه
صفحه چهار