سه شنبه 26 دي 1396 _ 29 ربيع الثاني 1439 _ 16 ژانویه 2018
فارسی | English
  معاون دانشکده

معاون دانشکده کشاورزی

دکتر علیرضا تاری نژاد


 

دانشیار گروه بیوتکنولوژی

تلفن:  34327500-041   داخلی 2092
آدرس الکترونیکی: tarinejad@yahoo.com

اولین معاون دانشکده کشاورزی: دکتر حمید محمدی
دومین معاون دانشکده کشاورزی: دکتر داود محمدی