يکشنبه 10 اسفند 1399 _ 16 رجب 1442 _ 28 فوریه 2021
فارسی | English
 ورود
نام کاربری:  
کلمه عبور:  
 
کلمه عبور را فراموش کردم
عضویت
 
 اخبار مهم
Print RSS
 
 
  دکتر مجیدی
دکتر محمد مجیدیاستادیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی از بهمن 92

متولد 1359 قم

 
mmajidi82@yahoo.com


سوابق علمی و پژوهشی (CV )

کارشناسی   زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زنجان

معدل کارشناسی: 40/16

کارشناسی ارشد   بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه 8 آزمون کارشناسی ارشد           معدل:91/17

عنوان رساله: بررسی کشتهای کالوسی و ریز ازدیادی سرخدار غربی (Taxusbrevifolia ) به منظور تولید متابولیت تاکسول.

دکتری تخصصی: بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه 2 آزمون دکتری                معدل 41/18

عنوان رساله: همسانه‌سازی ژن dbat و بررسی بیان ژنهای مسیر بیوسنتزی تاکسول در پاسخ به متیل‌جاسمونات در گیاه سرخدار Taxusbaccata L. .

مقالات

-مجیدی، م. 1383. روشهای جلوگیری از فرار ژن: با تأکید بر سیستم RBF . اولین همایش ملی ایمنی زیستی. پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی. کرج- ایران.

-مجیدی، م.، فارسی، م.، بهرامی، ا. ر.، بهروان، ج. و مرعشی، س. ح. 1392. همسانه‌سازی، آنالیز بیان و بررسی روابط خویشاوندی ژن dbat از گیاه سرخدار بومی ایران (Taxusbaccata L. ). فصلنامه علمی و پژوهشی گیاهان دارویی، 48: 91-103.

-علیزاده تمام، ن.، فارسی، م.، مجیدی، م.، و آکردی، ی.1389.بهینه‌سازی ترکیبات مختلف محیط کشت جهت افزایش تولید کالوس در سرخدار معمول .(Taxusbaccata)پژوهشهای زراعی ایران، 3(9): 573-583.

سوابق تدریس

دروس نیم‌سال دوم سال تحصیلی 93-92(تدریس شده)

1-      زبان تخصصی در بیوتکنولوژی

2-      اصول ایمنی شناسی

3-      میکروبیولوژی عمومی

4-      پروژه کارشناسی (رشته بیوتکنولوژی)

دروس در نظر گرفته شده برای نیم‌سال اول سال تحصیلی 94-93

1-      زیست شناسی عمومی

2-      بیوشیمی عمومی

3-      بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

4-      بیوتکنولوژی دارویی، غذایی و زیست محیطی


 
 
Print RSS
 
 
Print RSS
 
 
Print RSS
 
 
Print RSS
 
 
 برنامه ترم جاری
 
 دانشجویان برتر