پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398 _ 20 شعبان 1440 _ 25 آوریل 2019
فارسی | English
 
اعضا آنلاین : 0
امروز : 222
ديروز : 98
 
  دکتر سرابی
دکتر وحید سرابی


استادیار گروه زراعت و گیاهان داروئی از سال 1392


ایمیل:  Sarabi20@gmail.com       تلفن:4327500 -0412  داخلی

متولد: 1369   تبریز


تحصیلات:

كارشناسي

عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه

عنوان مدرك كارشناسي: زراعت و اصلاح نباتات

محل و سال اخذ مدرك كارشناسي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه- 1383

معدل كل دوره کارشناسي: 31/16

كارشناسي ارشد

عنوان مدرك كارشناسي ارشد: شناسايي و مبارزه با علف‌هاي‌هرز

محل و سال اخذ مدرك كارشناسي ارشد: دانشگاه فردوسي مشهد- 1387

عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد: تأثير تراکم و زمان سبز شدن علف هرز سلمه تره (Chenopodium album ) بر رشد و عملکرد ذرت دانه اي

نمره پايان نامه کارشناسي ارشد: 25/19

اساتيد راهنما: دکتر مهدي نصيري محلاتي - دکتر احمد نظامي

 استاد مشاور: دکتر محمدحسن راشدمحصل

معدل كل دوره کارشناسي ارشد: 62/17

دکتري

رتبه در آزمون ورودي دکتري رشته علف­هاي هرز: 3

عضو دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه فردوسي مشهد

عنوان مدرک دوره دکتري: رشته زراعت-گرايش علف هاي هرز از دانشگاه فردوسي مشهد

عنوان پايان نامه دکتري: اختلاط علف کش­هاي فورام سولفورون و نيکوسولفورون با يو-46 کمبي در دزهاي کاهش يافته براي کنترل موثر علف­هاي هرز تاج خروس ريشه قرمز، سلمه­تره، خرفه و تاج ريزي در محصول ذرت

 

اساتيد راهنما: دکتر محمد حسن راشد محصل، دکتر علي قنبري

اساتيد مشاور: دکتر مهدي نصيري محلاتي، دکتر مهدي راستگو

کتب در دست ويراستاري:

·          اطلس گياهچه و بذور مهمترين علف هاي هرز پهن برگ ايران

 

·          مقالات علمي:

·          مقالات چاپ شده:

Sarabi, V., M. H. Rashed Mohassel and M. Valizadeh. 2011. Response of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.) to tank mixtures of 2,4-D plus MCPA with foramsulfuron. Australian Journal of Crop Science, 5(5): 605-610.

Sarabi, V., Nassiri, M., Nezami, A., and M. H. Rashed Mohassel. 2011. The effect of common lambsquarters (Chenopodium album) relative time of emergence and density on corn (Zea mays L.) yield. Weed biology and management, 11(3): 127-136.

Sarabi, V., Nassiri, M., Nezami, A., and M. H. Rashed Mohassel. 2013. Effects of common lambsquarters (Chenopodium album L.) emergence date and density on growth and competition of maize (Zea mays L.). Australian Journal of Crop Science, 7(5): 532-537.

Sarabi, V., A. Ghanbari., M. H. Rashed Mohassel., M. Nassiri Mahallati and M. Rastgoo. 2014. Evaluation of broadleaf weeds control with postemergence herbicides in corn (Zea mays L.) in Iran. International Journal of Plan Production, 8(1): 19-32.

وحيد سرابي، مهدي نصيري محلاتي، احمد نظامي و محمدحسن راشدمحصل. 1389. اثر زمان نسبي سبز شدن و تراکم علف هرز سلمه تره بر اجزاي عملکرد ذرت دانه اي. مجله علوم و صنايع کشاورزي (حفاظت نباتات)، جلد 24، شماره 2.

وحيد سرابي، احمد نظامي، مهدي نصيري محلاتي، محمد حسن راشد محصل. 1389. پاسخ خصوصيات رشدي ذرت (Zea mays L. ) به رقابت علف هرز سلمه­تره (Chenopodium album L. ). مجله بوم­شناسي کشاورزي، جلد 2، شماره 3.

وحيد سرابي، سيد کريم موسوي، محمد حسن راشد محصل. 1390. بررسي اثرات مخلوط علفکش هاي (تري بنورون متيل+کلودينافوپ پروپارژيل) و (مزوسولفورون+يدوسولفورون) با حشره کش فنيتروتيون و کود محلول ليبرلBMX  روي گندم رقم بک کراس روشن. مجله پژوهش­هاي زراعي ايران، جلد 9، شماره 1.

فرزاد مندني، گودرز احمدوند، فريد گلزردي، وحيد سرابي و سيد مهدي نيرومند. 1389. اثرات خودمسمومي کلزا (Brassica napus ) روي خصوصيات جوانه­زني و گياهچه­هاي دو واريتة کلزا (اِلايت و گل­زرد). مجله پژوهش هاي زراعي ايران، جلد 8، شماره 4.

فرزاد مندني، گودرز احمدوند، فريد گلزردي، وحيد سرابي و شبنم سرور اميني. 1388. پتانسيل دگرآسيبي کلزا (Brassica napus ) براي مديريت علف هرز ترب وحشي (Raphanus raphanistrum ). مجله پژوهش علف هاي هرز، جلد 1، شماره 2.

 

مقالات در دست چاپ:

وحيد سرابي، علي قنبري، محمد حسن راشد محصل، مهدي نصيري محلاتي و مهدي راستگو. ارزيابي اثرات اختلاط علفکش­هاي فورام سولفورون و نيکوسولفورون با توفوردي + ام­سي­پي­آ بر کنترل علف­هاي هرز تاج خروس ريشه قرمز و سلمه تره. مجلة حفاظت نباتات.

 

مقالات در دست بررسي:

وحيد سرابي، احسان اله زيدعلي، مهدي برومندنيا و فريد گلزردي. بررسي فلور و فراواني علف­هاي هرز در مزارع گندم، گوجه فرنگي، چغندرقند، پياز و نخود در شهرستان مشهد. مجلة پژوهش علف­هاي هرز.

 

مقالات در دست ويراستاري:

Sarabi, V., Alebrahim, M. T., Bagheri, A. and Wilcockson, S. 2014. Evaluation of pre- and post-dispersal predators’ potentials in controlling weed seeds: A review. International Journal of Pest Management.

Sarabi, V., Ghanbari, A., Rashed Mohassel, M.H., Nassiri Mahallati, M., Rastgoo, M. and Kudsk, P. Joint action of foramsulfuron and nicosulfuron with 2,4-D plus MCPA on important broad-leaved weeds in maize (Zea mays L.). Weed Research.

همايش ها

The effect of U46 combi (2,4-D+MCPA) and foramsulfuron mixtures on redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.) at two phenological stages. SRM 63rd/WSSA 50th Annual Meeting & Trade Show. Annual Meeting in Denver Colorado, February 7-11, 2010.

اثرات دگرآسيبي عصاره آبي کلزا روي خصوصيات جوانه زني و رويش گياهچة علف هاي هرز و گياهان زراعي. سومين کنگره علوم علف هاي هرز ايران. بهمن ماه 1388.

ارزيابي اثر چند شکلي بذر و روش هاي شکست خواب بر سرعت و متوسط زمان جوانه زني علف هرز سلمه تره. دومين همايش علوم و تکنولوژي بذر. آبان ماه 1390. دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد.

تعيين فلور علف­هاي هرز مزارع گندم، گوجه فرنگي، چغندرقند، پياز و نخود در شهرستان مشهد. چهارمين همايش علوم علف­هاي هرز ايران. بهمن ماه 1390. دانشگاه شهيد چمران اهواز.

ارزيابي جوانه زني و خواب در بذر هترومورف علف هرز سلمه تره. چهارمين همايش علوم علف­هاي هرز ايران. بهمن ماه 1390. دانشگاه شهيد چمران اهواز.

برآورد دز موثر کنترلي علف­هاي هرز مهم ذرت با علفکش­هاي پس رويشي. بيستمين کنگرة گياهپزشکي ايران. شهريور ماه 1391. دانشگاه شيراز.

 

کارگاه ها:

کارگاه آموزشي تهاجم گياهي و کنترل بيولوژيک گياهان مهاجم با حضور و ارائه پروفسور هاينز مولر از دانشگاه فرايبورگ سوئيس.

کارگاه ترجمه متون علمي در مرکز رشد فناوري دانشگاه فردوسي مشهد (موسسه علمي معرفت پرديس طوس).

کارگاه شيوة نگارش مقالات ISI در مرکز رشد فناوري دانشگاه فردوسي مشهد (موسسه علمي معرفت پرديس طوس).

کارگاه آموزشي آشنايي با نرم افزار مديريت اطلاعات EndNote Web

 

مهارت‌ها:

آشنايي با نرم افزارهاي آماري MSTATC ، Minitab ، Excel ، SlideWrite ، SigmaPlot ، SAS ،  R (drc Package) .

آشنايي با زبان انگليسي و متون تخصصي به همراه مدرک توليمو (Tolimo ) از سازمان سنجش

عضو دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه فردوسي مشهد

مدرک رايانه کار درجه 1 (ICDL 1 ) از سازمان فني و حرفه اي کشور

 

تدريس:

علف هاي هرز و کنترل آنها           گياهپزشکي و تکنولوژي توليدات گياهي    دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

مباني کشاورزي پايدار              گياهپزشکي                                دانشگاه شهيد مدني آذربايجان


 
 برنامه ترم جاری
 
 دانشجویان برتر