يکشنبه 7 خرداد 1402 _ 08 ذو القعدة 1444 _ 28 مه 2023
فارسی | English
تاریخ : دوشنبه 25 مهر 1401     |     کد : 146

دفاع اولین رساله دکتری رشته حشره شناسی کشاورزی

دفاع از اولین رساله دکتری در رشته حشره شناسی کشاورزی، گروه گیاهپزشکی دانشکده، گرایش پاتولوژی
در روز چهارشنبه مورخ 20 مهر 1401،  اولین رساله دکتری در گروه گیاهپزشکی توسط سرکار خانم مهندس ساناز ایمانیان و با راهنمایی آقای دکتر علی مهرور در رشته ی حشره شناسی کشاورزی و گرایش پاتولوژی حشرات دفاع شد. جناب آقای دکتر مهرور در رابطه رساله توضیح دادند: "شناسایی برخی اکتینوباکتری بومی خاک های ایران و ارزیابی فعالیت زیستی متابولیت های ثانویه آن ها روی آفات گیاهی مختلف بود منجر به شناخت مولکول 48 جدایه اکتبنوباکتری بومی ایران شد و پس از انجام فرایند تخمیر و عصاره گیری باکتریایی، کار آمدترین عصاره ها به روش آزمون سمیت سلولی آرتمیا انتخاب شدند و ترکیبات شیمیایی آن ها توسط کروماتوگرافی GC-MS مشخص گردید. در نهایت، عصاره های منتخب روی سه گونه آفت گیاهی ارزیابی و موثرترین عصاره و اکتینوباکتری تعیین شد". شایان ذکر است بخشی از این رساله پژوهشی با همکاری آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشگاه تهران انجام گرفته است.


چاپ چاپ