يکشنبه 7 خرداد 1402 _ 08 ذو القعدة 1444 _ 28 مه 2023
فارسی | English
  راهنمای تلفن
لیست شماره های دانشکده کشاورزی
 
قسمت اسامی افراد داخلی شماره مستقیم
رئیس دانشکده دکتر محمد احمد آبادی 2505 34327572-041
دفتر دانشکده آمنه علیدوست 2505 34327572-041
معاون دانشکده دکتر شلاله مصلحی 2510  
مدیر گروه گیاهپزشکی دکتر ناصر عیوضیان 2511  
مدیر گروه بیوتکنولوژی دکتر 2519  
مدیر گروه زراعت دکتر امیررضا صادقی 2506  
رئیس آموزش دانشکده مهندس نعمتی 2520  
       
مرکز کامپیوتر دانشکده   2504  
گروه زراعت دکتر لمیا وجودی 2507  
گروه گیاهپزشکی دکتر لاله پرویز 2507  
گروه زراعت دکتر امیررضا صادقی 2508  
گروه زراعت دکتر حمید محمدی 2508  
گروه زراعت دکتر کامبیز عزیزپور 2509  
گروه زراعت دکتر وحید سرابی 2509  
گروه گیاهپزشکی دکتر سولماز عظیمی 2512  
گروه گیاهپزشکی دکتر پریسا لطف الهی 2512  
گروه گیاهپزشکی دکتر علی مهرور 2513  
گروه گیاهپزشکی دکتر وحید فلاح زاده 2513  
گروه گیاهپزشکی دکتر ناصر عیوضیان­ کاری 2514  
گروه گیاهپزشکی دکتر داود محمدی 2514  
گروه گیاهپزشکی دکتر اکبر شیرزاد 2515  
گروه بیوتکنولوژی دکتر محمد احمدآبادی 2515  
گروه بیوتکنولوژی دکتر مقصود پژوهنده 2516  
گروه بیوتکنولوژی دکتر علیرضا تاری ­نژاد 2516  
گروه بیوتکنولوژی دکتر رعنا ولیزاده­ کامران 2517  
گروه بیوتکنولوژی دکتر محمد مجیدی 2517  
گروه گیاهپزشکی دکتر ناهید واعظ 2518  
گروه گیاهپزشکی دکتر شلاله مصلحی 2518  
آزمایشگاه گیاهان دارویی مهندس کاظم لطفی 2521  
آزمایشگاه عمومی   2496  
آزمایشگاه آموزشی بیوتکنولوژی مهندس منا بردبار 2522  
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی مهندس کاظم لطفی 2523  
آزمایشگاه­حشره­شناسی و آفات گیاهی(آموزشی) مهندس مسعودی 2524  
آزمایشگاه تحقیقات حشره شناسی مهندس مسعودی 2526  
آزمایشگاه تحقیقات بیماری شناسی گیاهی مهندس عبداللهی 2527  
آزمایشگاه بیماریهای گیاهی (آموزشی) مهندس عبداللهی