دوشنبه 14 آذر 1401 _ 11 جمادى الأولى 1444 _ 5 دسامبر 2022
فارسی | English
  اختراعات

لیست اختراعات و یافته های نو اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی


سرکار خانم دکتر پریسا لطف اللهی


كشف و معرفي گونه جديد Aculops menthafoliae Lotfollahi, de Lillo & Haddad, 2015  براي اولين بار در دنيا

كشف و معرفي گونه جديد Aculops consoregalis Lotfollahi, de Lillo & Haddad, 2015  براي اولين بار در دنيا

كشف و معرفي گونه جديد Aculops coluteae Lotfollahi, de Lillo & Haddad Irani nejad, 2015  براي اولين بار در دنيا

كشف و معرفي گونه جديد Aceria spanda Lotfollahi, Haddad Iraninejad & de Lillo, 2015  براي اولين بار در دنيا

كشف و معرفي گونه جديد Aceria longisolenidia Lotfollahi, Haddad Iraninejad &de Lillo, 2015  براي اولين بار در دنيا

كشف و معرفي گونه جديد Aculus tetranemus Lotfollahi & Gol, 2016  براي اولين بار در دنيا

كشف و معرفي گونه جديد Aceria ulmosimilis Lotfollahi & Haddad, 2016  براي اولين بار در دنيا

کشف و معرفي گونه جديد Arborichthonius azarbaijaniensis Lotfollahi & Movahedzade,  2015  براي اولين بار در دنيا