شنبه 24 آذر 1397 _ 08 ربيع الثاني 1440 _ 15 دسامبر 2018
فارسی | English
  ازمایشگاه های گروه

نام کامل آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی و آموزشی بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک و کشت بافت

مکان آزمایشگاه: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده کشاورزی، گروه بیوتکنولوژی

زمینه تخصصی فعالیت: برگزاری بخش­های عملی و آزمایشگاهی دروس تخصصی دوره­های کارشناسی و کارشناس ی ­ارشد رشته ­های دایر در گروه و انجام تحقیقات مربوط به پایان نامه های تحصیلات تکمیلی وطرح های مصوب در خصوص بیوتکنولوژی

مسئول آزمایشگاه: مدیر گروه بیو تکنولوژی، دکتر مقصود پژوهنده