سه شنبه 6 مهر 1400 _ 21 صفر 1443 _ 28 سپتامبر 2021
فارسی | English
  معاون دانشکده

معاون دانشکده کشاورزی
خانم دکتر شلاله مصلحی

تلفن:  34327572-041   داخلی 2510

آدرس الکترونیکی: sh .moslehi @ yahoo. com