چهارشنبه 30 مهر 1399 _ 04 ربيع الأول 1442 _ 21 اکتبر 2020
فارسی | English
  معاون دانشکده

معاون دانشکده کشاورزی
خانم دکتر شلاله مصلحی

تلفن:  34327572-041   داخلی 2510

آدرس الکترونیکی: sh .moslehi @ yahoo. com