پنجشنبه 9 بهمن 1399 _ 15 جمادى الثانية 1442 _ 28 ژانویه 2021
فارسی | English
  معاون دانشکده

معاون دانشکده کشاورزی
خانم دکتر شلاله مصلحی

تلفن:  34327572-041   داخلی 2510

آدرس الکترونیکی: sh .moslehi @ yahoo. com