جمعه 15 فروردين 1399 _ 10 شعبان 1441 _ 3 آوریل 2020
فارسی | English
  معاون دانشکده

معاون دانشکده کشاورزی
خانم دکتر شلاله مصلحی

تلفن:  34327572-041   داخلی 2510

آدرس الکترونیکی: sh .moslehi @ yahoo. com