پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398 _ 20 شعبان 1440 _ 25 آوریل 2019
فارسی | English
  آزمایشگاه پاتولوژی حشرات

نام کامل آزمایشگاه: آزمایشگاه پاتولوژی حشرات

تاریخ تنظیم مشخصات: 12/07/94

مکان آزمایشگاه: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاه­پزشکی

زمینه تخصصی فعالیت: انجام تحقیقات در راستای کنترل میکروبی و بیولوژیک آفات گیاهی، فیزیولوژی حشرات و مطالعات تاکسونومیک توسط اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه

شناسنامه تجهیزاتی آزمایشگاه پاتولوژی حشرات.docx