يکشنبه 10 اسفند 1399 _ 16 رجب 1442 _ 28 فوریه 2021
فارسی | English
  توانمندی های گروه بیوتکنولوژی

در گروه بیوتکنولوژی موارد زیر قابل انجام میباشد و طرحهای مختلف در این زمینه در حال اجراست

 

تکثیر انواع گیاهان از طریق ریزازدیادی و کشت بافتهای گیاهی و استفاده از این تکنولوژیها در حفظ ذخایر ژنتیکی

جداسازی و کلونینگ ژنهای مفید از هر نوع موجود زنده و انتقال آنها به سیستمهای باکتریایی و گیاهی جهت بررسی بیان، عملکرد و

انتقال ژن به گیاهان به روشهای مختلف از قبیل آگروباکتریوم و تفنگ ژنی

انتقال ژن به کلروپلاست و بیان پروتئینهای نوترکیب دارویی در پلاستیدها

مطالعه و بررسی عملکرد ژنها و نیز خاموشی آنها در جهت بهبود کیفیت محصول با استفاده از تکنولوژی RNA silencing

مطالعه و بررسی میانکنشهای مولکولی بین پروتئینها با تکنیک دوبل هیبرید مخمر و pull down

مقایسه بیان ژنها در بافتها و موجودات مختلف با تکنیک  qPCR

 شناسایی مولکولی عوامل بیماریزا و آلوده کننده ها (ویروسها، باکتریها، قارچها) و بیماریهای ژنتیکی

 

توانایی برگزاری کارگاه های تخصصی زیر در گروه بیوتکنولوژی

 

کارگاه سیستم دوبل هیبرید مخمر برای شناسایی میانکنش های مولکولی

کارگاه تکنیکهای RNA Silencing 

کارگاه انتقال ژن به کلروپلاست های گیاهی

کارگاه انتقال ژن به قارچهای پرسلولی، مخمر و باکتری

کارگاه انتقال ژن به گیاه  به روش تفنگ ژنی

کارگاه انتقال ژن به گیاه با آگروباکتریوم

کارگاه تولید پروتئینهای نوترکیب و داروئی

کارگاه بررسی میزان بیان ژن و مقایسه نیمه کمی و کمی بیان ژنها در موجودات مختلف

کارگاه تکنیک semi-quantitative PCR نیمه کمی

کارگاه تکنیک quantitative PCR کمی

کارگاه تخصصی آنالیز داده های تحقیقاتی و طرحهای آزمایشی

کارگاه جداسازی و کلونیگ ژن در وکتورهای معمولی

کارگاه کلونینگ ژن بروش Gateway

کارگاه کشت بافت و سلول گیاهی

کارگاه تولید بذر و نهال عاری از ویروس گیاهان زراعی و درختان میوه

 

خدمات مشاوره ای قابل ارائه

 

در زمینه تولید بذر و نهال عاری از بیماری گیاهان زراعی و درختان میوه

در زمینه تکثیر درون شیشه ای گیاهان مختلف اقتصادی

در زمینه شناسایی عوامل بیماریزای گیاهی در مزارع و باغات

در زمینه مدیریت و کنترل بیماریهای گیاهی  در مزارع و باغات

در زمینه آنالیز داده ها و نتایج حاصل از آزمایشات تحقیقاتی

در زمینه کلونینگ ژنها و ایجاد گیاهان تراریخته

 
 برنامه ترم جاری
 
 دانشجویان برتر