چهارشنبه 1 آبان 1398 _ 24 صفر 1441 _ 23 اکتبر 2019
فارسی | English
  ریاست دانشکده

ریاست دانشکده كشاورزي


دکتر حمید محمدی

دانشیار گروه زراعت و گیاهان دارویی 

تلفن: 34327572- 041  داخلی 2505

                             ایمیل: hmohammadi@azaruniv.edu                             
 

اولین رئیس دانشکده کشاورزی: دکتر محمد احمدآبادی از دیماه 90
دومین رئیس دانشکده کشاورزی: دکتر ناصر عیوضیان کاری از 18 مرداد ماه 93