سه شنبه 6 مهر 1400 _ 21 صفر 1443 _ 28 سپتامبر 2021
فارسی | English
  برنامه های درسی و امتحانی

برنامه واحدهای درسی ورودی های مقاطع مختلف تحصیلی دانشکده کشاورزی در نیمسال دوم سالتحصیلی 1400-1399
 
 
 برنامه ترم جاری
 
 دانشجویان برتر