شنبه 24 آذر 1397 _ 08 ربيع الثاني 1440 _ 15 دسامبر 2018
فارسی | English
 
اعضا آنلاین : 0
امروز : 359
ديروز : 129
 
  مدير گروه گیاهپزشکی


مدیر گروه گیاهپزشکی: دکتر ناصر عیوضیان کاریدانشیار گروه گياهپزشكي


تلفن: 34327572-041 داخلي: 2511     
پست الکترونیکی: 
eivazian@azaruniv.edu


 اولین مدیر گروه گیاه پزشکی: دکتر داود محمدی از مرداد 1390 تا اسفند 1393

دومین مدیر گروه گیاه پزشکی: دکتر علی مهرور از اسفند 1393 تا شهریور 1395 
سومین مدیر گروه گیاه پزشکی: دکتر اکبر شیرزاد از شهریور 1395 تا شهریور 1397
 


 
 

 
 برنامه ترم جاری
 
 دانشجویان برتر