پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398 _ 20 شعبان 1440 _ 25 آوریل 2019
فارسی | English
 
اعضا آنلاین : 0
امروز : 143
ديروز : 98
 
  واحدها و سرفصلهاي گياهپزشكي


كارشناسي پيوسته گياهپزشكي


  ليست دروس و برنامه امتحاني نيمسال اول  سالتحصيلي 95-94

plant protection.docx
جدول تقسيم بندي هشت ترمي واحدها
سرفصل هاي دروس


كارشناسي ارشد بيماري شناسي گياهي


جدول تقسیم بندی 4 ترمی واحدها.pdf


 واحدهای این مقطع: 32 واحد: 18 واحد دروس الزامی+ 7 واحد دروس انتخابی+ 1 واحد سمینار+ 6 واحد پایان نامه

ترم اول: 12 واحد

 قارچ شناسی تکمیلی- ویروس شناسی تکمیلی-پروکاریوتهای بیماریزای گیاهی-اصول نماتد شناسی

ترم دوم: 12 واحد

مدیریت بیماریهای گیاهی-روشها و وسائل تحقیق در بیماری شناسی-فیزیولوژی پارازیتیسم و بیماریهای گیاهی -بیواکولوژی عوامل بیماریزای خاکزاد

 

ترم سوم: 6+2 واحد

 سمینار 1 (ارائه سمینار در طول ترم سوم و حداکثر تا پایان بهمن ماه)

مسئله مخصوص (ارائه در طول ترم سوم و حداکثر تا پایان بهمن ماه)

پایان نامه (ارائه پروپوزال پایان نامه حداکثر تا پایان آبان ماه)

 

ترم چهارم: 6 واحد

پایان نامه  (دفاع از خرداد تا آخر شهریور)

 

***توجه: لازم به یادآوری است که پس از اتمام ترم چهار دانشگاه از دادن خوابگاه و تغذیه معذور میباشد و دانشجویان باید تا پایان ترم چهار دوره خود را به اتمام برسانند. ثبت نام برای ترم پنجم با نظر استاد راهنمای پایان نامه بدون تسهیلات خوابگاه و تغذیه ممکن میباشد. ثبت نام در ترم ششم منوط به پرداخت هزینه ثبت نام (حدود 5/1 میلیون تومان) و تصویب در کمیسیونهای مربوطه است.

سرفصل

کارشناسی ارشد بیماری.pdf

كارشناسي ارشد حشره شناسي كشاورزي

توزیع برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی

نیمسال اول  (12 واحد)

مورفولوژي حشرات 3 واحد

اكولوژي حشرات 3 واحد -كنه شناسي تكميلي 3 واحد-سم شناسی تکمیلی 3 واحد-نیمسال دوم  (12 واحد)-رده بندی حشرات 3 واحد-فیزیولوژی حشرات 3 واحد-کنترل بیولوژیک حشرات 2 واحد-مقاومت گیاهان به حشرات 2 واحد-روش‌هاي پژوهش در حشره-شناسي كشاورزي 2 واحد -نیمسال سوم  (9 واحد)

مدیریت آفات  2 واحد-سمینار (1)  1 واحد-پایان نامه 6 واحد -نیمسال چهارم-پایان نامه
جموع کل واحدها:  33

سرفصل هاي دروس

دکتری حشره شناسی.pdf
کارشناسی ارشد حشره شناسی.pdf


 
 

 
 برنامه ترم جاری
 
 دانشجویان برتر